Regulamin

REGULAMIN HURTOWNI INTERNETOWEJ KOSMEPRO.PL

 1. Definicje
 2. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

  1. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
  2. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Hurtowni internetowej umożliwiający utworzenie Konta;
  3. Formularz zamówienia – Usługa elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Hurtowni internetowej umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktu do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności;
  4. Klient – Usługobiorca, który dokonał lub dokonuje Zamówienia w ramach Hurtowni internetowej;
  5. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
  6. Konsument – Klient/Usługobiorca Hurtowni internetowej będący osobą fizyczną, dla której zawarcie Umowy sprzedaży/Umowy o świadczenie usług elektronicznych nie jest związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
  7. Konto – Usługa elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Hurtowni internetowej;
  8. Newsletter – Usługa elektroniczna, polegająca na elektronicznej dystrybucyjna treści elektronicznych świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje związane z działalnością Hurtowni internetowej, w szczególności o Produktach, nowościach i promocjach oraz publikacje związane z kosmetyką i kosmetologią.
  9. Produkt – rzeczy ruchome prezentowane w Hurtowni internetowej w celu zawarcia Umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą;
  10. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Hurtowni internetowej;
  11. Hurtownia internetowa – serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawcę dostępny pod adresem kosmepro.pl, za pośrednictwem którego Usługobiorca może korzystać z Usług elektronicznych a Klient składać Zamówienia;
  12. Sprzedawca, Usługodawca – przedsiębiorca KOSME PRO Anna Powiecka z siedzibą w 45-572 Opole, Aleja Przyjaźni 59G lok. 7, NIP 7543082106, REGON 161581064;
  13. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, zawierana z wykorzystaniem Hurtowni internetowej;
  14. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Hurtowni internetowej
  15. Usługobiorca – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna; albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi elektronicznej.
  16. RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
  17. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
  18. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

 3. Postanowienia ogólne
  1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Hurtowni internetowej dostępnego pod adresem kosmepro.pl.
  2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  3. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
   1. zasady korzystania z Usług elektronicznych świadczonych w ramach Hurtowni internetowej w szczególności z Formularza rejestracji, Formularza zamówienia, Konta i Newslettera;
   2. warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach Hurtowni internetowej;
   3. warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Hurtowni internetowej;
   4. zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem Usług elektronicznych świadczonych w ramach Hurtowni internetowej.
   5. zasady korzystania z Newslettera w ramach Hurtowni internetowej.
  4. Korzystanie ze Hurtowni internetowej jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Usługobiorca następujących minimalnych wymagań technicznych:
   1. komputer z dostępem do Internetu,
   2. dostęp do poczty elektronicznej,
   3. przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Firefox w wersji 28.0 lub nowszej lub Chrome w wersji 32 lub nowszej,
   4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
  5. W celu korzystania ze Hurtowni internetowej Usługobiorca powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
  6. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Usługodawca zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia Usług elektronicznych za pośrednictwem Hurtowni internetowej do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Usługobiorcy zostaną o powyższym powiadomieni.
  7. Usługobiorcy mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu kosmepro.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
  8. Informacje o Produktach podane na stronach internetowych Hurtowni internetowej, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 4. Zasady korzystania ze Hurtowni internetowej
  1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Hurtowni internetowej jest rejestracja w jego ramach.
  2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie Formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Hurtowni internetowej.
  3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
  4. Usługodawca może pozbawić Usługobiorcę prawa do korzystania ze Hurtowni internetowej, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Hurtowni internetowej, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Usługobiorcę Regulaminu, a w szczególności, gdy Usługobiorca:
   1. podał w trakcie rejestracji w Hurtowni internetowej dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
   2. dopuścił się za pośrednictwem Hurtowni internetowej naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Usługobiorców Hurtowni internetowej,
   3. dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Sprzedawcę za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Usługodawcy.
  5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Hurtowni internetowej, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Usługodawcy.
  6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Hurtowni internetowej usługami, Usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych Usług elektronicznych, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
  7. Usługobiorca zobowiązany jest w szczególności do:
   1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
   2. korzystania ze Hurtowni internetowej w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
   3. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Hurtowni internetowej niezamówionej informacji handlowej (spam),
   4. korzystania ze Hurtowni internetowej w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedawcy,
   5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Hurtowni internetowej jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
   6. korzystania ze Hurtowni internetowej w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 5. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży
  1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Hurtowni internetowej należy wejść na stronę internetową kosmepro.pl, dokonać wyboru Produktu, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
  2. Wybór zamawianych Produktów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka. Możliwość zamówienia wybranych produktów ograniczona jest wyłącznie dla Klientów profesjonalnych.
  3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Produktu. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
  4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Hurtowni internetowej wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
   1. przedmiotu zamówienia,
   2. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
   3. wybranej metody płatności,
   4. wybranego sposobu dostawy,
   5. czasu dostawy.
  5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam i płacę”.
  6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedawcą Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
  7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
  8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
  9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

 6. Dostawa
  1. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Hurtowni internetowej w zakładce Koszty i sposób dostawy, na karcie Produktu oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży. Dostawa Produktu jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej oraz wybranych krajów europejskich. Dostawa odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
  2. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 7 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 7 Dni Roboczych. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
   1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy;
   2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem - od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
  3. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy Produktu:
   1. w przypadku dostawy na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej:
    1. Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa.
    2. Polecony InPost.
    3. Paczkomaty InPost.
   2. w przypadku dostawy za granicę:
    1. Przesyłka kurierska.
  4. Sprzedawca umożliwia bezpłatnie odbiór osobisty w siedzibie Sprzedawcy. W przypadku wyboru sposobu dostawy "odbiór osobisty" jest on możliwy po przekazaniu przez obsługę Hurtowni internetowej informacji o przygotowaniu Produktu do odbioru.

 7. Ceny i metody płatności
  1. Ceny Produktów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.
  2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
   1. przelewem na numer konta bankowego 55 1140 2004 0000 3302 7586 8487 prowadzonego przez mBank S.A. Oddział Bankowości Detalicznej;
   2. płatnością w systemie płatności elektronicznych IAI S.A. lub Przelewy24;
   3. płatnością przy odbiorze.

 8. Prawo odstąpienia od umowy
  1. Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny. Będąc konsumentami mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
  2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
  3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować Hurtownia internetowa o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład poprzez pismo wysłane pocztą na adres KOSME PRO Anna Powiecka z siedzibą w 45-572 Opole, Aleja Przyjaźni 59G lok. 7 lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@kosmepro.pl). Mogą Państwo skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy znajdującego się na stronie internetowej uokik.gov.pl lub konsumenci.org.
  4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
  5. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia do Państwa rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Hurtownia internetowa). Będą musieli Państwo ponieść również bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
  6. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
  7. Płatności zwracamy niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji odstąpienia od umowy.
  8. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie. W każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
  9. Proszę niezwłocznie odesłać Produkt na adres: KOSME PRO Anna Powiecka z siedzibą w 45-572 Opole, Aleja Przyjaźni 59G lok. 7, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.
  10. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  11. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
   1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
   2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
   3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
   4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
   5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
   6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
   7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
   8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
   9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
   10. dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
   11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
   12. świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
   13. dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 9. Reklamacje dotyczące Produktów
  1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] - 556[3] Kodeksu Cywilnego.
  2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres kontakt@kosmepro.pl. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
  3. Sprzedawca nie jest producentem Produktów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Produktu na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

 10. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
  1. Usługodawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Hurtowni internetowej, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Usługobiorców.
  2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Hurtowni internetowej.
  3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Hurtowni internetowej Usługobiorca może zgłaszać pisemnie na adres: KOSME PRO Anna Powiecka z siedzibą w 45-572 Opole, Aleja Przyjaźni 59G lok. 7, mailowo pod adres kontakt@kosmepro.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego
  4. W reklamacji Usługobiorca powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Hurtowni internetowej.
  5. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Usługobiorcę, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 11. Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych
  1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Usługobiorców i Klientów sklepu jest Usługodawca i Sprzedawca.
  2. Sprzedawca, Usługodawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z RODO.
  3. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klienta w celu realizacji złożonego zamówienia dla zapewnienia wykonania umowy (kupna-sprzedaży), której Kupujący jest stroną, lub do podjęcia działań na żądanie Klienta przed zawarciem w/w umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) lub w celu założenia konta na portalu kosme.pl na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  4. Usługodawca przetwarza dane osobowe Usługobiorcy w celu realizacji Usługi elektroniznej.
  5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celu przetwarzania wskazanego w pkt 3 i 4.
  6. Usługobiorca i Klient ma prawo do:
   1. wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność ich przetwarzania, której dokonano na jej podstawie przed wycofaniem zgody. W celu wycofania zgody należy przesłać wiadomość za pomocą poczty elektronicznej na adres kontakt@kosme.pl, o treści „Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych” z adresu na który dokonano rejestracji konta;
   2. dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania, żądania przeniesienia;
   3. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
  7. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zamówienia, lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub do czasu ewentualnego wycofania zgody.
  8. Dane osobowe Klienta są udostępniane wyłącznie uprawnionym podmiotom na podstawie zawartych umów.
  9. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez sklep zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem: https://kosmepro.pl/Polityka-Prywatnosci-cterms-pol-69.html.

 12. Postanowienia końcowe
  1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
  2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
  3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
Zaufane Opinie IdoSell
4.85 / 5.00 41 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2020-06-30
Super obsługa klienta
2020-07-14
Polecam!
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Rozumiem
pixelpixelpixelpixel